www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายการบัญชี

(1/1)

วิน:
ช่วยอธิบาย  รายได้คางรับ  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  มีอะไรบ้างคะ วิธีการบันทึกบัญชี ทำอย่างไร ไม่ค่อยเลย

town:
1.  รายได้ค้างรับ  กล่าวคือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับเงิน  จึงมีความหมายไม่แตกต่างกับลูกหนี้การค้า  เพียงแต่นิยมแสดงชื่อบัญชีนี้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  รายได้ค้างรับ ( สินทรัพย์ )

Cr.  รายได้

Cr.  ภาษีขาย / ภาษีขายรอเรียกเก็บ ( หนี้สิน )2.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  มักจะหมายถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่เกิดรายการแล้ว  แต่ยังไม่ได้จ่ายชำระในงวดที่เกิดรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย  , ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย , ค่าน้ำประปาค้างจ่าย ,  ดอกเบี้ยค้างจ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง , เจ้าหนี้กรมสรรพากร หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เป็นต้น  ซึ่งจะบันทึกโดย

Dr.  ค่าไฟฟ้า ( ค่าใช้จ่าย )

Cr.  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ( หนี้สิน )3.  รายได้รับล่วงหน้า ก็คือรายได้ที่ยังไม่รับรู้ในงวดบัญชีที่ได้รับเงินมา  จึงไม่แตกต่างกับการรับเงินมัดจำล่วงหน้า  เพียงแต่มักจะใช้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  เงินสด / ธนาคาร / ตั๋วเงินรับ ( สินทรัพย์ )

Cr.  รายได้รับล่วงหน้า  ( หนี้สิน )

Cr.  ภาษีขาย ( หนี้สิน )4.  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ก็คือรายจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาที่จะถือเป็นรายจ่ายในรอบปีบัญชีที่ปิด  เช่น  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า , ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า  , ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า  ซึ่งจะบันทึกบัญชีโดย

Dr.  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ( สินทรัพย์ )

Dr.  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่าย  ( ค่าใช้จ่าย )

Cr.  เงินสด / ธนาคาร007:
อุทิศตนสุดๆครับคุณ town  ขอบคุณมากๆครับ

srp:
REVERSรายได้ค้างรับต้นปีบันทึกบัญชีอย่างไรนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม