www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องได้รับค่าส่งเสิรมการขาย

(1/1)

จี:
วิธีการบันทึกบัญชีทำอย่างไรบ้างคะ มี 3 ข้อ

ข้อ1 กรณ๊ออกใบกำกับ  มีภาษีขาย และ ถูกหักณที่จ่ายได้รับเงินผ่านธนาคาร

ข้อ2 กรณีออกใบเสร็จรับเงินไม่มีภาษี และถูกหักณที่จ่ายไดรบเงินผ่านธนาคาร

ข้อ3 กรณี ออกใบเสร็จ  ถูกหักณที่จ่าย  ได้รับใบลดหนี้เพื่อนำมาหักกับค่าสินค้า

town:
ข้อ1 กรณ๊ออกใบกำกับ มีภาษีขาย และ ถูกหักณที่จ่ายได้รับเงินผ่านธนาคาร

Dr. ธนาคาร   104

Dr. ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  3

Cr. รายได้   100

Cr. ภาษีขาย  7ข้อ2 กรณีออกใบเสร็จรับเงินไม่มีภาษี และถูกหักณที่จ่ายไดรบเงินผ่านธนาคาร

Dr. ธนาคาร   97

Dr. ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  3

Cr. ลูกหนี้การค้า/รายได้   100ข้อ3 กรณี ออกใบเสร็จ ถูกหักณที่จ่าย ได้รับใบลดหนี้เพื่อนำมาหักกับค่าสินค้า  ไม่สามารถบันทึกได้ครับ  เพราะรู้สึกสับสนกับชีวิต  ดูแล้วสรุปว่าคุณจีขาย  แต่ได้รับใบลดหนี้เพื่อนำมาหักกับค่าสินค้าซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับ  นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม