www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างของบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิตมีอะไรบ้างคะขอ10ตัวอย่างนะคะ

(1/2) > >>

เอม:
ทำรายงานค่ะ

007:
วัตถุดิบทางอ้อม

ค่าแรงงานทางอ้อม

วัสดุโรงงานใช้ไป

เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน

ค่าเสื่อมราคาต่างๆ

ค่าซ่อมแซมต่างๆ

ค่าเช่าโรงงาน

ค่าน้ำ

ค่าไฟฟ้า

ค่าโทรศัพท์

ค่าอินเตอร์เน็ท

ค่าทำความสะอาดโรงงาน

เพียบ

แมว:
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าวัสดุโรงงาน

ค่าอะไหล่

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่าเสื่อมราคาอูปกรณ์โรงงาน

ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน

ค่าหีบห่อ

ค่าจ้างต่างๆ (ทีเกี่ยวกับขบวนการผลิต)

ค่าประกันสังคมคนงานหรือลูกจ้าง

ค่าประกันภัยโรงงาน หรือ เครื่องจักร

ฯลฯ

เจนจิรา:
ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีอะไรบ้าง และ ค่าใช่จ่ายการขาย และค่าใช้จ่ายการบริหาร

ณฤดี:
จำนวนหน่วยที่ผลิตเสร็จระหว่างงวด เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงงานหรือเปล่าคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม