www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชี ส่วนลดรับ

(1/1)

ดีนี่:
กรณีได้รับส่วนลดจากผู้ขาย ไม่มีใบแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้จะบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

แมว:
จะบันทึกลดค่าใช้จ่ายก็ได้ค่ะ

007:
แสดงว่าใบเสร็จรับเงินออกให้มา 1000 แต่เราจ่ายแค 980 ใช่ไหมครับ ถ้าแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้อื่นๆแต่ถ้าเป็นส่วนลดจากการซื้อที่ถึงกำหนด ผู้ขายต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% และให้หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายกับเรามาครับnnm:
ห้างฯมีผลขาดทุนสะสมยกมาจากรอบปี50 เพื่อบันทึกบัญชีปี51 และห้างฯได้ถูกสรรพากรประเมินรายได้ในรอบปี50 ซึ่งเป็นรายได้ที่ห้างไม่ได้บันทึกในปี50 ถามว่า รายได้ที่ถูกประเมินนั้น จะนำมาปรับปรุงกับขาดทุนสะสมยกมาเพื่อลดผลขาดทุน ในวันที่ 1 ม.ค. 51ได้หรือไม่  

บุญตา:
อยากทราบว่าส่วนลดรับ และส่วนลดจ่ายอยู่ในหมวดบัญชีอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม