www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รับซื้อของเก่า(ขยะรีไซเคิล)

(1/19) > >>

ฝน:
ทางครอบครัวมีอาชีพรับซื้อของเก่า รับซื้อจากโรงงาน(เป็นจำพวกที่เหลือจากการผลิต จำพวกเหล็ก,ทองแดง)ทางบริษัทเค้าเอาไว้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และรับซื้อตามบ้านด้วย ตอนนี้โดนสรรพากรบี้เรื่องภาษีเค้าเอาตำรวจมาขู่ด้วย เราไม่ได้เป็นนิติบุคคล หาเช้ากินค่ำ เราไม่ได้หวังรวยเหมือนอดีตนายกสักหน่อย ทีขายหุ้นยังไม่เสียภาษีเลย แค่รับซื้อของเหลือใช้กะจะเอาให้ตายเลยหรือทางสรรพากรเค้าอ้างกฎหมายรับซื้อของเก่ามันเป็นยังไงคะ ขอความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

town:
แนวทางการดำเนินงานการขายทอดตลาดและค้าของเก่ากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.1 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474

1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2533คำจำกัดความ

2.1 การขายทอดตลาด หมายถึง การขายโดยเปิดเผยแก่มหาชน ด้วยวิธีให้โอกาสแก่ผู้ประมูลราคา ผู้ใดให้ราคาสูงก็มีสิทธิซื้อทรัพสินนั้นได้

2.2 ของเก่า หมายถึง ทรัพย์ที่เสนอขาย แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายโดยประการอื่นอย่างทรัพย์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้รวมถึงของโบราณด้วย

2.3 การค้าของเก่า หมายถึง

ก. ประเภทโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

ค. ประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการและรถยนต์ส่วนบุคคล

ง. ประเภทอื่น ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ไม้เรือนเก่า ขวด เศษเหล็ก กระดาษ เป็นต้น

2.4 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หมายถึง

ก. ผู้บังคับการกองทะเบียน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตจังหวัด

2.5 นายตรวจ หมายถึง ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ และปลัดอำเภอแห่งท้องที่ขั้นตอนการดำเนินการ

3.1 การขออนุญาต

ก. ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอที่จะดำเนินการ

ข. อำเภอตรวจสอบเอกสาร หากครบถ้วน ถูกต้อง ส่งให้จังหวัด

ค. จังหวัดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอ หากครบถ้วน ถูกต้อง ให้ออกใบอนุญาตและส่งกลับ

อำเภอ

ง. อำเภอแจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม

จ. อำเภอสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งจังหวัด เพื่อบันทึกรายละเอียดลงในต้นขั้วใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3.2 การขอต่ออายุใบอนุญาต

ก. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ 90 วัน ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอเดิม

ข. อำเภอดำเนินการเช่นเดียวกับการขออนุญาตหลักฐานการประกอบการขออนุญาต

4.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมใบประกอบธุรกิจและสำเนา

4.2 ทะเบียนบ้านและสำเนา

4.3 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.4 ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนา

4.5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ทำการค้า หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของหรือสัญญาเช่า

4.6 ใบอนุญาตจากกรมศิลปากรและสำเนา กรณีประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าประเภทโบราณ

วัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาต

5.1 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

5.2 มีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้

5.3 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจำคุก ตามความผิด ดังนี้

- ความผิดฐานปลอมแปลงเงินตรา การปลอมบัตร และการปลอมใบสำคัญ สัญญาในการยืมเงิน

ตราและในการให้ดอกเบี้ยและความผิดฐานประทุษร้ายแก่ทรัพย์

- ความผิดฐานปลอมแปลงดวงตรา ปลอมบัตรตรา และตั๋ว

- ความผิดฐานปลอมหนังสือ

- ความผิดฐานกระทำทุจริตในการค้า

- ความผิดที่ประทุษร้ายแก่ทรัพย์

- ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ ฐานปล้นทรัพย์ และฐานสลัด

- ความผิดฐานกรรโชก

- ความผิดฐานฉ้อโกง

- ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

- ความผิดฐานรับของโจรการปฏิบัติตนของผู้ขายทอดตลาดและผู้ค้าของเก่า

6.1 ผู้ขายทอดตลาดปฏิบัติดังนี้

ก. สำแดงคำแจ้งความแห่งการขายทุกคราวไว้ ณ สถานที่ขายให้เห็นได้แจ้ง

ข. อยู่ ณ ที่ขายในเวลาขายทอดตลาด และพร้อมที่จะแสดงใบอนุญาตต่อนายตรวจเมื่อเรียกตรวจ

ค. มีสมุดบัญชีสำหรับการขายทุกคราว และจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการขายนั้น ๆ ลงไว้

ง. แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามวันเต็ม

จ. สำแดงนามของตนและคำว่า "ผู้ทอดตลาด" ไว้เหนือประตูชั้นนอกแห่งสำนักงาน

6.2 ผู้ค้าของเก่าปฏิบัติดังนี้

ก. แสดงนามของตนและคำว่า "ผู้ค้าของเก่า" ไว้ ณ ที่ทำการค้าของตนพร้อมทั้งใบอนุญาตในที่อันเห็นได้ชัดแจ้ง

ข. มีสมุดบัญชีสำหรับการค้าของตนและจดรายการข้อสำคัญทั้งปวงแห่งการค้าลงไว้ทุกราย สมุดบัญชีตาม

ที่กล่าวนี้ ต้องทำตามแบบและนำมาให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนาม และประทับตราก่อนทุกเล่ม

ค. แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้น

เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต

ง. ทำเลขลำดับเป็นเครื่องหมายปิดไว้ที่ของให้ตรงกับเลขลำดับในสมุดบัญชี เพื่อสะดวกในการสำรวจการพิมพ์ลายนิ้วมือ

ให้อำเภอขอความร่วมมือสถานีตำรวจท้องที่เป็นผู้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้ขอใบอนุญาต เพื่อส่งไปตรวจสอบ

คุณสมบัติตาม มาตรา 6(3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ที่กอง

ทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไม่ต้องรอผลการตรวจสอบ)หน้าที่ของนายตรวจ

8.1 ตรวจตราผู้ได้รับอนุญาตขายทอดตลาดในท้องที่ตนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน ตามหน้าที่ของผู้ขายทอด

ตลาดอันต้องกระทำตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 มาตรา 7 ข้อ ก. ข. ค.

และ ง. หรือไม่ ส่วนการขายทอดตลาดเร่ ซึ่งไม่ได้ขายประจำในสำนักงานตามที่จดทะเบียนไว้ เมื่อผู้ขายทอดตลาด

ได้แจ้งวันและสถานที่ขายให้นายตรวจทราบล่วงหน้าตามความใน ข้อ ฆ. แห่งมาตราเดียวกันนี้ ก็ให้นายตรวจซึ่ง

ประจำอยู่ในท้องที่ที่มีการขายทอดตลาดนั้น ไปตรวจดูว่าผู้ขายทอดตลาดได้ปฏิบัติถูกต้องตามความในข้อ ก. ข. ค.

ดังกล่าวแล้วนี้หรือไม่เช่นเดียวกัน ถ้าปรากฏว่ายังมีสิ่งบกพร่องอยู่ก็ให้ผู้ขายทอดตลาดนั้นดำเนินการเสียให้ครบ

ถ้วนบริบูรณ์เสียก่อน จึงให้ทำการขายทอดตลาดได้

8.2 ตรวจตราผู้ค้าของเก่าว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด

และค้าของเก่า พ.ศ. 2474 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2495 มาตรา 8 ข้อ ก. ข. ค. และ ฆ. ครบถ้วนหรือไม่ ถ้า

บกพร่องก็ให้ผู้ค้าของเก่าดำเนินการเสียให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก่อน จึงให้ทำการค้าของเก่าได้

8.3 ตรวจบัญชีและทรัพย์สินสิ่งของการขายทอดตลาดและค้าของเก่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์สินสิ่ง

ของได้มาโดยการทุจริตให้รีบรายงานตามลำดับชั้น จนถึงเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาสั่งการ

8.4 ตรวจตราผู้ขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากปรากฏว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องและเข้า

ลักษณะความผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ให้นาย

ตรวจบันทึกความผิดส่งสถานีตำรวจท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบ

อนุญาตทราบ ซึ่งกรมการปกครองได้กำหนดแบบบันทึกผลการตรวจให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติแล้ว

8.5 การย้ายที่ทำการหรือร้านขายทอดตลาดและค้าของเก่าจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามที่ได้กำหนดไว้ใน

ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของ

เก่า พ.ศ. 2474 ลงวันที่ 3 กันยายน 2484 ว่าให้ผู้รับอนุญาต แจ้งนายตรวจทราบโดยมิชักช้า ดังนั้น เมื่อนายตรวจ

ได้รับทราบแจ้ง การย้ายจากผู้ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่ารายใดแล้ว นายตรวจจะต้องตรวจอาคารสถานที่

ตั้งตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินว่าเหมาะสมหรือไม่ พร้อมกับทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้ง แล้วรายงานเสนอ

ความเห็นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสั่งการ หากได้รับอนุญาตให้แก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริงอัตราค่าธรรมเนียม

9.1 การขายทอดตลาด ปีละ 15,000 บาท

9.2 การค้าของเก่า

ก. ประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฏหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปีละ 12,500 บาท

ข. ประเภทเพชร พลอย ทอง นาค เงิน หรืออัญมณี ปีละ 10,000บาท

ค. ประเภทรถยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ ปีละ 7,500 บาท

ง. ประเภทอื่น ๆ ปีละ 5,000 บาท

ผู้ค้าของเก่ารายเดียวหลายประเภท ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่สูงกว่าประเภทเดียวความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาดและการค้าของเก่า

10.1 ผู้ใดประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือประกอบอาชีพดังกล่าวภายหลังที่

ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าประเภทโบราณ

วัตถุ หรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10.2 ผู้รับใบอนุญาตผู้ใด ทำการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ หรือทำการขายทอดตลาด

หรือค้าของเก่าโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 10.3 ผู้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า ไม่แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือนายตรวจทันที

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า ทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจริต ต้องระวางโทษ

จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท หากเป็นการกระทำเกี่ยวกับ

ทรัพย์เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 ดูรายละเอียดได้ที่

http://www.kodmhai.com/m4/m4-2/H18/H-18.html007:
ระวังนะครับค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต้องยอมครับ  เรื่องภาษีหน่ะ ไม่เท่าไหร่หรอก ไม่ถือกะต้องติดคุกนะ ยอมๆไปก่อน แล้วทำให้ถูกต้องซะนะครับคนไม่เข้าใจ:
รับซื้อของเก่าครับ  แต่สถานที่เก็บไม่มีเลขที่บ้าน

แต่ไม่ได้ซื้อหน้าร้าน  ออกไปเก็บตามร้านมา แล้วเอามาเก็บที่สถานที่เก็บ อย่างนี้จะต้องเสียภาษี อย่างไรคับ

ช่วยตอบหน่อยนะครับ ส่งมาเมล์นี้คับ

town:
ถ้าดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา  ก็น่าจะคล้ายๆ ซาเล้ง  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีหลักแหล่งแน่นอน  จึงทำให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากรทำได้ยากครับ  ผมจึงไม่พบว่ามีการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ  แต่หากจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามประมวลรัษฏากร  ก็จะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)  ครับศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม