www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบี้ยปรับส่งของล่าช้า

(1/1)

รินทร์:
รบกวนสอบถามว่าเบี้ยปรับล่าช้าถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือเปล่าค่ะ หรือเป็นหนี้สิน

แมว:
ได้ค่ะ

town:
เป็นค่าใช้จ่ายครับ  เพราะเป็นรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐ์กิจแล้ว  จึงให้ตัดค่าใช้จ่ายครับ

007:
ขอบคุณ คุณแมว และคุณ town ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม