www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แรงงานต่างด้าว

(1/2) > >>

แหม่ม:
กิจการใช้แรงงานต่างด้าวเช่นพม่า แต่บางรายยังขึ้นทะเบียนไม่ครบ ก็ถูกตำรวจจับเสียค่าปรับไปแล้ว1.อยากทราบว่า ค่าปรับนี้นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่

2.กรณีบุคคลธรรมดาใช้แรงงานต่างด้าว ต่อมาได้จด หจก.แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนายจ้างจากบุคคลธรรมดามาเป็นหจก.จะบันทึกค่าปรับเป็น คชจ ของกิจการได้หรือไม่

แมว:
1.ได้ค่ะ2. ไม่ทราบค่ะ

town:
1.  ได้ครับ  เพราะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบกิจการ2.  ไม่ได้ครับ  เพราะ เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นในนามของบุคคลธรรมดา ( นายจ้างยังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ ) จึงไม่เกี่ยวข้องกับ หจก. ครับ

แหม่ม:
ขอบคุณทุกท่านค่ะ

007:
ผมเห็นว่า ถ้าต่อมาได้จด หจก.แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนายจ้างจากบุคคลธรรมดามาเป็นหจก. แล้วหจก.เป็นผู้ใช้แรงงานต่างด้าวดังกล่าว ภายหลังถูกตรวจพบแล้วโดนปรับนั้น สามารถนำค่าปรับดังกล่าวมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของ หจก. ได้ครับ เนื่องจากใบเสร็จรับเงินค่าปรับ น่าจะออกเป็นชื่อของ หจก.แต่การให้ที่พักพิงชาวต่างชาติ เป็นคดีอาญานะครับ จงระวังให้ดี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม