www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าสำนักงาน

(1/1)

จันทร์:
ถ้าบริษัทเช่าอาคารพาณิชย์ โดยทำสัญญาเช่าในนามของกรรมการเพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท อยากทราบว่าค่าเช่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

a-man:
1. ให้เปลี่ยนชื่อผู้เช่าจากกรรมการ  มาเป็นบริษัทจ๊ะ2. ให้ดูรายละเอียดในสัญญาว่า  มีการห้ามให้เช่าช่วงต่อหรือไม่  ถ้าไม่ก็เท่ากับกรรมการมีสิทธิที่จะให้บริษัทเช่าช่วงต่อจากกรรมการได้จ๊ะ  ถ้าเป็นกรณีนี้ก็ให้ทำสัญญาเช่าระหว่างกรรมการกับบริษัทจ๊ะ  แต่ถ้าห้ามเช่าช่วงต่อ  ก็เหลือแต่เปลี่ยนชื่อผู้เช่าแล้วจ๊านำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม