www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ใดบ้างที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

นก:
เท่าที่อ่านดูพบว่า

40(5) เฉพาะให้เช่าสังหาริมทรัพย์

40(7)และ40(8)ทั้ง 3 อันนี้หากมีรายได้ครบ ล้านแปด ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช่หรือไม่

town:
ไม่ใช่ครับ  มีมากกว่านี้ครับ  ตามมาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

    (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ

 

 ( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540 )

( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.89/2542 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545 )

( ดูประกาศกรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ของนิติบุคคลอาคารชุด )

( ดูประกาศกรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของห้องชุด )

 

    (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า

 

 ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 269) พ.ศ.2536 )

 

    การให้บริการในราชอาณาจักร ให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร

    การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

 

 ( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2544 )

 

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_2และก็จะมีบางกรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 81 ครับ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata81นก:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม