www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรียนต่อปริญญาตรี

(1/1)

นายทรงศักดิ์ กมลสุข:
เรียนต่อปริญญาตรีสาขาการบัญชี(ต่อเนื่อง 2 ปี)ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะได้รับการรับรองมาตราการบัญชีตาม พรบ.วิชาชีพการบัญชีหรือไม่

town:
ตรวจสอบกับทางสถาบันการศึกษาได้เลยครับ  หรือไม่ก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ที่

http://www.dbd.go.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม