www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น ในปี 2549

(1/1)

จ๊ะเอ๋:
ตามที่สรรพากรประกาศ รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  ที่เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือทำให้ทรัพย์สินดีขึ้น  อยากทราบว่าถ้ากิจการเป็นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า แล้วต่อเติมออกอีก 1ตึก ในสถานที่เดียวกัน หรือการเพิ่มสาขา  หรือการเช่าสถานที่เพิ่มเติม(ขยายร้านค้าในห้างสรรพสินค้า  แต่มีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคาร)  จะถือเข้าข่ายในการนี้ได้หรือไม่  

         การจัดทำเป็นโครงการที่มึมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้างคะ

        และหลักเกณฑ์ในการนำมาหักเพิ่มคิดอย่างไรคะ  อย่าตอบว่าตาม พรฏหรือตามประกาศอธิบดีนะคะ เพราะอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ อยากให้สรุปให้ค่ะ เอาคร่าวๆก็ได้ค่ะ

town:
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156 )

http://www.rd.go.th/publish/32187.0.html



ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุน  หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก  หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5)



1.    โดยให้คำนิยามว่า

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



“ธุรกิจหลักของกิจการ” หมายความว่า ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กิจการกระทำเป็นปกติ



“โครงการ” หมายความว่า โครงการการลงทุนของบริษัทในทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ การต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทต้องจัดทำเป็นแผนโครงการซึ่งได้รับอนุมัติแผนโครงการจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท



สรุปเมื่ออ่านแล้ว  หากไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด ก็ไม่ต้องมาดูกฏหมายฉบับนี้เลยครับ



2.  ส่วนที่ถามว่าถ้ากิจการเป็นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า แล้วต่อเติมออกอีก 1ตึก ในสถานที่เดียวกัน หรือการเพิ่มสาขา หรือการเช่าสถานที่เพิ่มเติม(ขยายร้านค้าในห้างสรรพสินค้า แต่มีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคาร) จะถือเข้าข่ายในการนี้ได้หรือไม่

ตามความเห็นส่วนตัว  ผมว่าเข้าข่ายครับ



3.  ใช้เอกสารประกอบการลงบัญชีทั่วไปครับ  



4.  ตามข้อ 5  ระบุว่าการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายตามข้อ 2 ให้บริษัทมีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของเงินได้ที่ได้จ่ายซึ่งเป็นมูลค่าของโครงการตามข้อ 3 และเป็นเงินได้ที่จ่ายไปจริง โดยบริษัทได้จ่ายเงินได้ดังกล่าวไปในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  



อ่านแล้วก็ให้เข้าใจว่า  จ่ายไปเท่าใดให้คำนวณ 25% แล้วนำไปลดตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลออกตามจำนวนที่คำนวณได้ ( ก็ไม่แน่ใจครับว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่ )

 

จ๊ะเอ๋:
ขอบคุณค่ะ  แต่ทั้งหมดนี้ใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นใช่ป่าวคะ   ถ้างั้นบริษัทธรรมดา

ก็อดใช่ไม๊คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม