www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การปันส่วนต้นทุน

(1/1)

หนูนา:
อยากทราบการคำนวณปันส่วนค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

เพื่อให้ได้ต้นทุนต่อหน่วย ตย.

มีค่าใช้จ่ายในการนำเข้า = 374,875.24

ราคาสินค้าที่ 1 =100*250=25,000 USD. = 988,000 B

ราคาสินค้าที่ 2= 20*250=5,000 USD = 200,088.50 B

รายการดังกล่าวปันส่วนคชจ.ในการนำเข้าอย่างไร และได้เท่าไหร่

007:
ปกติผมจะปันส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆในการนำเข้า เป็นต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิด ตามต้นทุนนำเข้า

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของสินค้าที่ 1 คือ 374875.24 * 25000/30000 ครับเจี๊ยบ:
อยากทราบถึงปัญหาการปันส่วนต้นทุนร่วมตามวิธีต่างๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม