www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สัญญาเช่าซื้อ

(1/1)

จอย:
ถ้าเราทำสัญญาเช่าซื้อกับ ทิสโก้ ซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์จะบันทึกบัญชีอย่างไร 1/12/49-1/12/50

007:
ต้องดูสัญญาครับว่าจะต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือไม่ แต่ถ้าถามแค่นี้ ก็คิดว่าสัญญาเช่าแค่ 1 ปี อย่างนี้บันทึกเป็นค่าเช่าจ่าย  ทุกครั้งถึงกำหนดชำระครับช่วยด้วย:
เป็นสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน จะบันทึกบัญชีอย่างไร

บริษัทซื้อ ทรัพยสิน 280000 จ่ายเงินเรียบร้อยจากนนั้นก็นำเข้า financeต้องชำระให้ ทิสโก้ 13 งวด

ช่วยด้วย:
สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเลยได้ไหน หรือต้องบันทึกเป็น สินทรัพย์

town:
ตามหลักการบัญชี  ต้องถือเป็นสินทรัพย์แล้วคิดค่าเสื่อมราคาครับ  เพราะเจตนาของกิจการมุ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์  ส่วนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้ทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามงวดที่ถึงกำหนดชำระครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม