www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรับปรุงรายการ

(1/1)

ธนู:
บริษัทประกอบกิจการให้บริการรัษาความปลอดภัย ภ.ง.ด50 ใช้เกณฑ์คงค้าง ภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เกณฑ์เงินสด ปิดงบไม่มีการต้งลูกหนี้การค้าเป็นเหตุให้ ภงด.50เท่ากับภ.พ.30 ในปี 48 หากหาจำนวนการให้บริการในปี 48 ซึ่งมารับชำระเงินในปี 49 ได้ 100000 บาท ต้องปรับปรุงบัญชีของปี 48 อย่างไร ให้ถูกต้อง ขอบคุณคะ

007:
ผิดมาตรฐานบัญชีครับ  ต้องปรับปรุงโดยบันทึกรายได้เพิ่มในปี 48 แล้วตั้งเป็นรายได้ค้างรับครับสำหรับสรรพากร ในภงด.50 สามารถเลือกใช้เกณฑ์เงินสดได้ครับ แต่ถ้าใช้แล้วต้องใช้ตลอดครับ ซึ่งถ้าจะปรับยอดตามภงด.50 ให้เป็นตามเกณฑ์คงค้าง ก็ปรับปรุงเหมือนกับตามบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม