www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่อง จป. ประจำบริษัท

(1/1)

เปิ้ล:
อยากทราบว่า  บริษัทฯ มีพนักงานกี่คนจึงจะต้องมี จป.ประจำบริษัท  ถ้าบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 95  คน  จะต้องมี จป. หรือไม่  ถ้าไม่มีจะต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่  อยากได้ตัวกฎหมายนี้ ต้องเข้าไปที่เว็บไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

007:
กฎหมายบอกว่ามีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนต้องมี จป.วิชาชีพอย่างน้อยแห่งละ 1 คน (มีมากกว่าไม่ห้าม น้อยกว่าไม่ได้)ดังนั้น ถ้ามีพนักงาน 95 คน ก็ต้องมี จป.วิชาชีพ ครับ (มีพนักงาน 4,000.- คน จะปี จป. แค่คนเดียวก็ได้)

ลองดูที่

 http://www.siamsafety.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม