www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอวิธีการลงบัญชีการนำเข้าสินค้า แบบT/T และแบบL/C

(1/1)

ขอบคุณครับ:
T/T

1.T/T ณ.วันที่โอนเงินลงบัญชีอย่างไร

2.เมื่อบริษัทที่ทำการเคลียร์สินค้ามาเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จะมีใบขนให้ จะมีค่าอากรและVATมาเก็บ จะบันทึกบัญชีอย่างไร

L/C ด้วยครับ

ขอวิธีบัญทึกตั้งแต่เริ่มโอนของ T/T จนถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมแบบL/C ด้วยครับ

งง:
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่หมวดไหน

1. ถ้ากำไรจากการนำเข้า

2. ถ้าขาดทุนจากการนำเข้า

ขอบคุณครับ:
1.กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่หมวดไหน

- ถ้ากำไรจากการนำเข้า

- ถ้าขาดทุนจากการนำเข้า

2. กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมคชจ.ต่างๆด้วยหรือไม่

จาก มือใหม่บริษัทนำเข้าหัดทำบัญชี

a-man:
1.  T/T  จะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาคูณจำนวนเงินตราต่างประเทศ  การบันทึกบัญชีก็ปกตินะจ๊ะ  เพียงแต่อัตราที่จะนำมาใช้คูณก็จะดูจากช่อง T/T จ๊า..2.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  ก็จะบันทึกเป็นรายจ่าย เช่น

Dr.  ซื้อสินค้า

Dr.  ค่าอากรขาเข้า

Dr.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Cr.  ธนาคาร3.  L/C ( LETTER OF CREDIT ) คือตราสารทางการค้าซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ ตามคำสั่งของผู้ซื้อ ( Applicant ) ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารในประเทศหนึ่ง ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ( Beneficiary ) ซึ่งเป็นผู้ขายในอีกประเทศหนึ่ง โดยส่งผ่านธนาคารผู้รับ L/C ในประเทศของผู้ขาย ( Advising Bank ) ตราสารนี้เป็นคำรับรองหรือสัญญาของธนาคารผู้เปิด L/C ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้รับประโยชน์ได้ส่งสินค้าลงเรือ และได้แสดงเอกสารให้แก่ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารและตั๋วเงิน ( Negotiation Bank ) ได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน L/C ตลอดจนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ และกรอบเวลาตามที่ระบุไว้ดังนั้นการเปิด L/C  จึงยังไม่ต้องบันทึกบัญชีจ๊ะ  นอกจากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่าย  ซึ่งก็จะบันทึกตามจำนวนที่เรียกเก็บจ๊ะ4.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  ถือเป็นรายได้  ส่วนขาดทุนก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย  และควรจะแยกรหัสบัญชี  ไม่ควรรวมกันเป็นบัญชีเดียวกัน  เพราะตามแบบ ภงด.50  เวลากรอกปกนั้น  จะต้องแยกระหว่างกำไร และขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนนะจ๊ะ  และไม่ควรรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นๆ เข้าไปปนorn:
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปิด L/C จากลูกค้า ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม