www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

นุช:
บริษัท รับจ้างทำของ แล้วเงื่อนไขมีการจ่ายเงิน 2 ครั้ง ในครั้งแรก โดยบริษัทได้ออกใบกำกับ 2 ครั้ง ตามการรับเงินจริง แต่ลูกค้าทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายครั้งเดียวในการจ่ายเงินครั้งแรก ซึ่งในการรับเงิน 2 ครั้ง ห่างกันคนละเดือน

บริษัทควรจะทำอย่างไรดีคะ และควรลงบัญชีกับการรับเงินอย่างไรได้บ้าง (เนื่องจากกลัวว่าทางสรรพากรจะเห็นว่าทางบริษัททำการยื่นภาษีขายล่าช้าแทน)

007:
บันทึกบัญชีตามปกติ และใช้หลักฐานการชำระเงินเป็นหลักครับ เช่นใบสำคัญจ่าย สำเนาเช็ค เป็นต้น

อ้วน:
อ่านแล้วเข้าใจว่า  กิจการได้ครับเงิน  2  งวดแต่ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายครั้งเดียวในครั้งแรกทั้งจำนวน  ซึงลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้อง  จึงควรทำใบรับเงินเพื่อพิสูจน์ว่ากิจการได้มีการรับเงินเป็น  2  งวดตามวันที่ได้รับเงินในแต่ละครั้งครับ  แล้วลงบัญชีตามใบกำกับภาษีที่เปิดครับ  1:
ค่ะ ความรับผิดทางภาษีหัก ณ ที่จ่าย อยู่ที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินค่ะ ไม่ต้องกังวล ถ้าผู้จ่ายไม่ยอมหักครั้งที่ 2 ก็ไม่เป็นไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม