www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจัดทำสต๊อกสินค้าของวัตถุดิบทางอ้อม

(1/2) > >>

sxl:
เป็นบริษัทผลิตสินค้าเพื่อขาย จะผลิตก็ต่อเมื่อมีลูกค้ามาสั่ง สงสัยว่า วัตถุดิบทางอ้อม เช่น น๊อก สกรู ทินเนอร์ จะต้องจะทำสต๊อกเหมื่อนกับวัตถุดิบทางตรง?

007:
ตามสรรพากร

ถ้าเป็นธุรกิจผลิต ก็ต้องทำ STOCK ครับ

ถ้าเป็นรับจ้างผลิตตามสั่ง ก็ไม่ต้องทำ STOCK ครับอ้วน:
ใช่ครับเมื่อเป็นธุรกิจผลิต  ก็จะต้องทำสต๊อคครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือทางอ้อมครับ

1:
อยากได้เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับธุรกิจรับจ้างผลิตที่ไม่ต้องทำสต๊อควัตถุดิบทางอ้อมค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
มาตรา 87 ภายใต้บังคับมาตรา 87/1 และมาตรา 87/2 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

    (1) รายงานภาษีขาย

    (2) รายงานภาษีซื้อ

    (3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เฉพาะผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า

 

 

 ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.45/2537 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )

 

    ในกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 82/16 ให้มีหน้าที่จัดทำรายงานมูลค่าของฐานภาษี และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

    รายงานที่ต้องจัดทำตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการ

    วิธีลงรายการในรายงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และการลงรายการให้ลงภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้มาหรือจำหน่ายออกไปซึ่งสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นอธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้

 

 

 ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata87

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม