www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สาเหตุใดที่ทำให้การร่วมค้าล้มเหลว

(1/1)

นักศึกษา:
การร่วมค้า

007:
ร่วมค้า คือการร่วมกันระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล ทำ project หนึ่งขึ้นมา ถ้าจะล้มเหลวก็เพราะตกลงกันไม่ได้แหละครับ

อ้วน:
ล้มเหลวในที่นี้  ผมเข้าใจว่าน่าจะสื่อถึงการเลิกกิจการครับ ดังนั้นหากกิจการร่วมค้าจะเลิก  มักจะมีสาเหตุมาจาก

1.  ดำเนินธุรกิจเสร็จสิ้นแล้วตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกิจการร่วมค้าแล้ว2.  มีคำสั่งศาลสั่งให้สิ้นสุดสภาพกิจการร่วมค้า3.  หุ้นส่วนในกิจการมีวัตถุประสงค์ที่จะหยุดดำเนินกิจการก่อนที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการตั้งกิจการร่วมค้าจำได้เท่านี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม