www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้น

(1/1)

น้องจอย:
การออกบิลขาย กิจการได้แยกการออกบิลขายเป็น 2 บิล คือบิลค่าขายสินค้า เครื่องปรับอากาศและบิลค่าบริการติดตั้ง โดยในการขายให้โรงงานภายในจังหวัดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% จากบิลค่าบริการติดตั้ง ส่วนการขายให้ทางราชการจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% จากยอดค่าขายเครื่องปรับอากาศและค่าบริการติดตั้งทั้งหมด

ม่อนแม่น:
อาจจะต้องมีการแยกการบันทึกบัญชีในแต่ละบิลโดยชัดเจน

007:
ตามปกติ ขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ถ้าออกบิลรวมกัน ถือว่าเป็นการขายนะครับ ไม่ใช่บริการ ดังนั้นเราจะไม่ถูกหัก ณ ที่จ่าย  

ขอคำถามที่ชัดเจนด้วยครับอ้วน:
ถ้าราชการเป็นผู้จ่าย  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย หรือบริการ  กฏหมายกำหนดให้ทางราชการจะต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 1 ครับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคล  หากมีการขายสินค้าพร้อมติดตั้ง  ก็ให้ถือเป็นขายทั้งจำนวน  ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม