www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมราคาของคอมฯ ตามมาตรฐานการบัญชี

(1/1)

เจี๊ยบ:
อยากทราบวิธีคิดค่าเสื่อมของคอมฯ ตามมาตรฐานการบัญชี ว่า จะคิด 3 ปี เหมือน สพท. หรือเปล่า

หรือบันทึก 5 ปี ปกติ แล้วในภงด.50 ต้องคิด 3 ปี

007:
ตามบัญชียืดหยุ่นกว่าสรรพากรครับ คือคิดกี่ปีก็ได้ แต่ต้องมีเหตุผล การประมาณอายุการใช้งานสินทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 ไม่ได้กำหนดไว้ว่ากี่ปี แต่ต้องเหมาะสมกับอายุการใช้งานและลักษณะการใช้งาน ตลอดจนสะท้อนฐานะการเงินตามที่ควร

อ้วน:
ถ้าไม่มีความจำเป็น  ที่จะต้องคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีการพิเศษทางภาษีภายใน 3 ปี  ผมมองว่าก็น่าจะใช้วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามหลักการบัญชีประมาณ 20% หรือ 5 ปี  ดีกว่าครับเพราะค่าเสื่อมราคาตามบัญชีกับค่าเสื่อมราคาตามภาษีจะเท่ากันครับ  ส่วนการกรอกแบบ ภงด.50  หากไม่เลือกใช้มาตรการพิเศษทางภาษีช่วยแล้ว  ก็ให้ลงค่าเสื่อมในทางภาษีเท่ากับทางบัญชีปกติ  กล่าวคือ 5 ปีครับจะได้ไม่สับสนและยุ่งยากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม