www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(1/1)

เขียวหวาน:
การปันส่วนค่าใช้จ่าย

007:
คำถามคืออะไรครับ

อ้วน:
ผมเข้าใจเองว่า  น่าจะสงสัยถึงวิธีการปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต  เช่น  ค่าน้ำ , ค่าไฟฟ้า หรือ เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น  โดยปันค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้ากับสินค้าที่ผลิตในแต่ละรายการว่ามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการปันส่วนอย่างไร   หากใช่ในเบื้องต้นคงต้องรบกวนคุณเขียวหวานลองศึกษาจากตำราบัญชีที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตก่อนครับ  และหากยังมีประเด็นใดที่ยังไม่เข้าใจ  ยินดีสอบถามเพิ่มเติมครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม