www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องทำอย่างไร

(1/1)

narukjung:
การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่า แลนด์แอนเฮ้าส์ เราต้องเริ่มทำอย่างไรค่ะ

007:
ลองเปรียบเทียบข้อมูลปีปัจจุบัน กับปีก่อน และกับบริษัทในธุรกิจเดียวกันดูก่อน แล้วจึงวิเคราะห์เชิงลึกถึง ratio ต่างๆอ้วน:
ผมจะดูแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียน  เป็นลำดับแรกครับ  เพราะมันจะสะท้อนให้เห็นโครงสร้างและนโยบายในการดำเนินธุรกิจของกิจการได้ชัดเจน  จากนั้นผมถึงพิจารณาถึงสินค้าคงเหลือ  เป็นอันดับสอง  โดยอาศัยการวิเคราะห์ของ ratio  มาช่วยในการวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการหมุนของสินค้าครับ  แล้วดูมูลค่าของสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับภาระหนี้สิน  ก็จะได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นครับจากนั้นผมจะมาดูการถือครองสินทรัพย์ถาวรของกิจการครับว่า  มีอะไรบ้างและมีมูลค่าเท่าใด  เพื่อวิเคราะห์อัตราการการหมุนของสินทรัพย์ถาวร  เพื่อประกอบการพิจารณาถึงนโยบายในการบริหารของผู้บริหารครับ  เป็นต้นครับดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้งบการเงินครับว่า  มีวัตถุประสงค์อย่างไร  มีประสบการณ์และมุมมองอย่างไรครับ  ผมคงขอยกเพียงบางส่วนของความคิดไว้เท่านี้นะครับป้อม:
ถ้าต้องการหาตัวอย่างการวิเคราะห์การเงินของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการศึกษา จะต้องเปิดหาที่ไหนคะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม