www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารทางบัญชีสูญหาย

(1/1)

555:
เอกสารทางบัญชีสูญหายมีความผิดอย่างไรบ้างค่ะและ

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือมีวิธีการใดทำให้ความผิดน้อยลง

town:
เอกสารสูญหายไม่มีความผิดครับ  แต่การไม่แจ้งต่อหน่วยงานราชการมีความผิดครับ  ให้ดูใน พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543  ครับ

http://www.dbd.go.th/thai/law/prb2543.phtml

555:
เอกสารหลายปีก่อนสูญหายไป จะมีความผิดอย่างไรค่ะ

town:
เอกสารมีโอกาสสูญหายได้ครับ  แต่เมื่อสูญหายก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดครับ  ในกรณีนี้ก็ให้ทำเสมือนว่าเอกสารหลายปีก่อนพึงจะสูญหายครับ  แล้วปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดครับ  เพราะเอกสารสูญหายไม่มีความผิดครับ  แต่การไม่ปฏิบัติตามกฏหมายมีความผิดครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม