www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Bonus ต้องมีหักณที่จ่ายไหมค่ะ

(1/1)

ดีนี่:
กรณีออกโบนัสให้พนักงานต้องมีหักณที่จ่ายไหมค่ะ

town:
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ  ถ้าคำนวณแล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น- เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

- เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง

- เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

- เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ

- เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlปรียา:
แล้วกรณีที่เป็นบริษัทที่รับจ้างทำงานให้แต่สิ้นปีได้เงินพิเศษจากส่วนแบ่งการตลาดไป(เหมือนกับโบนัสแต่ไม่ใช้พนักงงาน)จะต้องหัก ณ ที่จ่ายมั่ยค่ะ และในอัตราเท่าไหร่ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม