www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ BOI เราสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายเขาได้หรือไม่

(1/1)

มีนา:
เขามีเอกสารส่งมาให้ดูเป็นเอกสารที่บอกว่าเขาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้งนั้นต้องการทราบว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องหักเขาด้วยหรือไม่

007:
ผมคิดว่าเรามีหน้าที่หักภาษี ถ้าเขาเป็นนิติบุคคลครับ ไม่สนว่าจะได้ boi หรือไม่

town:
ผมก็เข้าใจว่า ตามประมวลรัษฏากร กำหนดให้ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคล  ที่จ่ายเงินได้ตามที่กำหนดต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย  ตาม ทป.4  ซึ่งไม่ได้มีกำหนดยกเว้นกิจการที่ผู้รับได้รับ BOI  ดังนั้นผมมองว่า  กิจการมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม