www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบสำคัญจ่าย

(1/1)

นรินทร์:
กรณีใบสำคัญจ่ายใช้ภายใน ตรงผู้รับเงินให้คนที่รับเงินเซ็นต์ ใช่ไหมค่ะ กรณีจ่ายเงินให้บุคคลภายนอกที่ช่องผู้รับเงินจากเราต้องเให้บุคคลภายนอกเซ็นต์ไหมค่ะ

แสงแดด:
ผู้ใดเป็นผู้รับเงินก็ต้องเป็นผู้เซ็นรับในเอกสารนั้น ๆ เสมอจ๊ะ อย่าไปกังวลว่าเป็นบุคคลภายในบริษัท หรือบุคคลภายนอก ถ้ารับเงินจากบริษัท ต้องเซ็นรับเสมอจ๊ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม