www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลดหย่อนภาษี และภาษี 0

(1/1)

นพมาส:
อยากทราบว่าถ้ามีการตั้งบริษัทขึ้นมา แล้วเป็นบริษัทที่ส่งออก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะสามารถใช้สิธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรได้บ้าง สามารถใช้ได้หลายข้อหรือไม่ในคราวเดียวกัน

                                        ขอบคุณค่ะ

007:
การยกเว้นโดยหักรายจ่ายได้เพิ่ม

   (1) รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตามพรฎ.(297)

   (2) รายจ่ายในการฝึกอบรม Public Training & In house    Training และการฝึกอาชีพ พรฎ ฉ.437

   (3) รายจ่ายสนับสนุนการศึกษา และรายจ่ายเพื่อการสนับสนุน   ด้านการเรียนรู้และนันทนาการ ตามพรฎ.(ฉ.420) และ   (ฉ.428)

   (4) ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อ   การประหยัดพลังงานเพื่อการปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม    เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของค่าใช้จ่ายนั้น เฉพาะในส่วนที่   ไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตามพรฎ.(ฉ.436)

   (5) รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษให้แก่ลูกจ้าง   ของตนตามพรฎ.(ฉ.438)    (6) รายจ่ายค่าจ้างคนพิการ และรายจ่ายในการจัดเตรียมอาคาร    สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่ออำนวย   ความสะดวกโดยตรงแก่คนพิกาตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ   คนพิการ (พ.ศ.2534)

   (7) รายจ่ายบางประเภทตามกฎหมาย BOI

      - ค่าขนส่งในราชอาณาจักร เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวน      เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปตามม. 35(3)

      - การติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการ         ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามม. 35(4)   

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร

   (1) สำหรับเงินปันผลจากบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย    ม.65 ทวิ(10)

   (2) สำหรับเงินแบ่งของกำไรจากกิจการร่วมค้า ตามม. 5 ทวิ   แห่งพรฎ.(ฉ.10)

   (3) สำหรับเงินปันผลจากกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วย   หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพรฎ.(ฉ.263)

   (4) สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากบริษัท   หรือห้างฯ นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนหรือ   สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือกิจการฝึกอบรม In-house    Training ตามม.3 และม.4 แห่งพรฎ.(ฉ.284)

   (5) สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากบริษัท   หรือห้างฯ นิติบุคคล SMEs ให้แก่ VC ตามม.5 อัฎฐารสมีอีกเยอะครับ  ช่วยถามแบบเจาะจงด้วย

เตเต้:
(7) รายจ่ายบางประเภทตามกฎหมาย BOI

- ค่าขนส่งในราชอาณาจักร เป็นจำนวนสองเท่าของจำนวน เงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปตามม. 35(3) BOI

อยากทราบว่าค่าขนส่งในราชอาณาจักร หมายถึง ค่าขนส่งทุกชนิดหรือไม่ หรือแยกเป็น ค่าขนส่งในการรับสินค้าและวัตถุดิบ  หรือแยกเป็นค่าขนส่งส่งสินค้าให้ลูกค้า

bb:
ขอนิยาม ของคำว่า สิ่งอำนวยความสะดวก ที่สามารถหักได้ตามมาตรา 35 (3) หมายถึง อะไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม