www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รูปแบบของบัญชี

(1/1)

ไชยรัตน์:
ขอรบกวนถามว่า รูปแบบบัญชี นั้นมีรูปแบบที่ตายตัว หรือเราสร้างขึ้นเองได้

โดยมีข้อความทุกอย่างตามที่กฎหมายระบุได้หรือไม่  เช่นรหัส บัญชี สินค้า เราตั้งเองได้หรือไม่ และการลงสมุดจำเป็นต้องเล่มละปีไหมขอบคุณครับ

town:
ถ้ามองเรื่องรูปแบบต้องตายตัวครับ  เพราะเป็นหลักบัญชีคู่  ส่วนการสร้างรหัสสินค้า  ลูกหนี้  เจ้าหนี้  ไม่มีหลักตายตัวครับ กำหนดให้เข้าใจเองก็ใช้ได้ครับ  แต่การสร้างรหัสบัญชีนั้น  จะมีรูปแบบคราวๆ ไว้  กล่าวคือ

หมวด 1  จะเป็นสินทรัพย์

หมวด 2  จะเป็นหนี้สิน

หมวด 3  จะเป็นส่วนทุน หรือส่วนของผู้ถือหุ้น

หมวด 4  จะเป็นรายได้

หมวด 5  จะเป็นค่าใช้จ่าย  แต่บางกิจการอาจจะแยกแตกให้ละเอียด  โดยแบ่งหมวด 5 เป็นต้นทุน และหมวด 7 เป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังนั้นจะเห็นได้ว่า  หลักนำหน้าหมวดตั้งแต่ 1 - 4  มักจะตายตัว  แต่หลักต่อๆ ไป จะไม่ตายตัวครับ  แล้วแต่จะกำหนด  ซึ่งบางกิจการจะมีตั้งแต่ 4 หลักขึ้นไป  เพียงแต่จะปรับให้เหมาะสมกับชือบัญชีเป็นสำคัญครับ  สรุป  การตั้งรหัสสามารถกำหนดเองได้ครับและที่ถามถึงสมุดรายวันต่างๆ  ว่าจะต้องเล่มละปีหรือไม่  ผมมองว่า  ณ ปัจจุบัน  น้อยมากที่จะใช้สมุดลงบัญชีด้วยมือ  ส่วนมากจะบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  จึงไม่น่าจะต้องใช้สมุดบันทึกหลายๆ ปี  เพราะเป็นกระดาษต่อเนื่อง  แต่ถ้าใช้สมุดบันทึกด้วยมือ  ก็ใช้หลายปีได้ครับ  แต่ต้องแยกเป็นปีๆ ให้ชัดเจนครับ  เช่น  ปี 49  ใช้ตั้งแต่หน้า 2 ถึงหน้า 10  และปี 50  ก็ใช้ตั้งแต่หน้าที่ 12 ถึงหน้าที่ 22  เป็นต้นครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม