www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่า ใบสำคัญรับใช้ในกรณีไหนค่ะ

(1/2) > >>

นรินทร์:
รบกวนสอบถามว่าใบสำคัญบรับใช้ในกรณีไหน กรณีจ่ายค่าขนส่งให้บุคคลธรรมดา ไม่มีอาชีพ ต้องใช้ใบไหนค่ะ

อ้วน:
1.  ให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ใบสำคัญรับ  ก็คือ  เอกสารประกอบการลงบัญชีอย่างหนึ่ง  ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมภายในที่ดี  กล่าวคือ  ป้องกันการทุจริต  โดยจะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบภายหลังได้  ดังนั้นใบสำคัญรับ  จึงเป็นการแยกให้ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับรายการรับของกิจการเป็นหลัก  2.  ส่วนจะใช้ใบสำคัญรับในกรณีใดบ้าง  ก็ขอให้ยึดตัวเราเป็นหลัก  ดังนั้นเมื่อกิจการมีรายการที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือรับเช็ค  ก็จะใช้ใบสำคัญรับเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจะนำมาปะหน้ากับเอกสารที่มีครับ3.  ส่วนการจ่ายค่าขนส่งนั้น  เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายจ่าย  ก็จะใช้ใบสำคัญจ่ายครับ  และจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากบุคคล  เช่น  สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

ออ:
ที่บริษัทฯ มีเอกสารฉบับหนึ่งค่ะ เรียกว่าใบสำคัญแสดงการรับเงิน ไว้ใช้สำหรับจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา อาทิเช่น ค่าจ้างทำของ  แนบกับสำเนาบัตรฯ แล้วนำเอกสารชุดนี้ไปทำใบสำคัญจ่าย อยู่ในกรณีเดียวกันนี้

town:
ใช่ครับเป็นใบสำคัญแสดงการรับเงินนี้  จะมีไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินจากกิจการ  ซึ่งมักจะใช้กับผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา  เพราะหากเป็นนิติบุคคลมักจะมีการทำเป็นใบกำกับหรือใบเสร็จรับเงินอยู่แล้ว  โดยมักจะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบประกอบกับใบรับเงินนี้  แล้วนำมาประกอบกับใบสำคัญจ่ายครับ

พรรณี:
ใบสำคัญรับสามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินได้หรือเปล่าค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม