www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจขายแก๊ส

(1/1)

นักศึกษา:
อยากทราบเกี่ยวกับการเสียภาษีของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลค่ะ  พอดีทำส่งอาจารย์แต่ยังหาไม่เจอช่วยหน่อยนะค่ะ  ส่งวันเสาร์ที่  27  มกราคม  2550  แล้วยังหาไม่ได้เลย

town:
ความรู้อยู่กันคุณเสมอ  ขอเพียงค้นหาครับ

1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html

town:
บุคคลธรรมดามีรายได้จากการขายแก๊ส และขายอุปกรณ์อะไหล่เตาแก๊ส ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8) เงินได้ประเภทที่ 8 ได้แก่ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7 แล้ว

http://www.rd.go.th/publish/553.0.html3. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายยอมให้เลือกหัก ค่าใช้จ่ายวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

http://www.rd.go.th/publish/556.0.html- หักตามความจำเป็นและสมควร ( ซึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์เอกสารค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และตัวเอกสารหลักฐานต้องเชื่อถือได้ )การขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5,6,7 และ 8 ดังกล่าว มาข้างต้นนั้น รายจ่ายที่จะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายต้องมีลักษณะดังนี้

(1) เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทหรือต่อเงินได้แต่ละชนิด

(2) เป็นจำนวนที่สมควรและเหมาะสมแก่กิจการ

(3) ไม่เป็นรายจ่ายที่กฎหมายห้ามมิให้หักเป็นรายจ่าย

(4) ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานการหักใช้จ่ายพร้อม ที่จะให้พนักงานตรวจสอบได้

2. การเลือกขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรนี้ ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกปฏิบัติได้ว่า ปีใดจะหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา หรือปีใดจะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและ สมควรได้ นอกจากนี้ในปีภาษีเดียวกันเองผู้มีเงินได้ยังอาจหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้ประเภทหนึ่ง และหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรสำหรับเงินได้อีกประเภทหนึ่งได้ด้วย แต่เงินได้ประเภทและชนิด เดียวกัน หากเลือกหักค่าใช้จ่ายตามวิธีใดแล้ว จะต้องใช้วิธีเดียวกันสำหรับเงินได้ประเภทนั้นทั้งประเภท

3. เงินได้ประเภทที่ 8 กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางค้าหรือหากำไร ผู้มีเงินได้อาจเลือกเสียภาษีโดยวิธีหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนการนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นตามหลักทั่วไปก็ได้ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดภาษีได้- หักเป็นการเหมาในอัตราร้อยละตามที่กฎหมายกำหนด

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.htmlดูตามลิงค์ข้อ (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้ร้อยละ 80

โดยการหักเหมาจ่ายนั้น ทางผู้เสียภาษีไม่ต้องพิสูจน์เอกสารหลักฐานสำหรับค่าใช้จ่ายในอัตราดังกล่าว เพราะกฏหมายยอมให้หักได้โดยไม่ต้องพิสูจน์หลักฐาน แม้ว่าค่าใช้จ่ายตามจ่ายจริงจะน้อยกว่า แบบเหมาจ่ายก็ตามช่วยได้เท่านี้นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม