www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีได้หรือไม่

(1/1)

ณัฐธยาน์:
-  บริษัทฯ จดทะเทียนบริษัทในวันที่ 21 มีนาคม 2549

-  บริษัทฯ มีรอบปีบัญชีคือ 1 เม.ย 2549 -31 มีนาคม 2550

- บริษัทฯ ทำการปิดบัญชีมา 1 ครั้ง คือ ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 พร้อมยื่น ภ.ง.ด 50 เรียบร้อยแล้ว

- ต่อมาในวันที่ 31ตุลาคม2550 ปิดบัญชีอีก 1ครั้ง พร้อมยื่น ภ.ง.ด.51 เรียบร้อยแล้วคำถาม

1. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีจากเดิม 1เม.ย.-31 มี.ค เป็น วัน 1 ม.ค.-31 ธันวาคม ได้หรือไม่

2. ถ้าได้ต้องทำอย่างไรบ้าง

3. ถ้าทำแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง

4. และต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

probest:
- ทำได้ โดยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านสรรพากรพื้นที่หรือผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี (สรรพากรไม่ได้กำหนดแบบฟอร์ม)  โดยชี้แจงข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยนพร้อมแนบหลักฐานความเห็นชอบให้เปลี่ยนจากที่ประชุมกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการและแบบ ภ.ง.ด.50 , ภ.งด.51 ของรอบระยะบัญชที่ผ่านมา

- สำหรับรอบบัญชีเดิมสิ้นสุด 31/3  ดังนั้นครบกำหนดครึ่งรอบ( 6 เดือน) คือ 30/9 ยื่นภายใน  30/11

- ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับอนุม้ติจากอธิบดี รอบบัญชียังคงเป็นรอบเดิม  

- ถ้าได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ยื่นตามรอบใหม่ที่ได้รับอนุมัติได้  แต่ในกรณีนี้ ถ้าได้รับอนุมัติคงหลังจากปิดรอบบัญชีเดิมแล้ว ดังนั้นในปีนี้ต้องใช้รอบบัญชีเดิม  เพราะในหนังสือขออนุมัติจะต้องระบุด้วยว่าจะขออนุมัติตั้งแต่รอบบัญชีใด

 - การบันทึกบัญชี ไม่มีปัญหาใด  เพราะเราใช้วิธีเกณฑ์คงค้าง  ดังนั้น รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดหลังจากปิดรอบแล้วก็จะเป็นรอบบัญชีถัดไป

ณัฐธยาน์:
ขอบคุณนะค่ะ

007:
ขอบคุณ คุณ probest ครับ และยินดีต้อนรับนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม