www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกใบลดหนี้ซื้อตามเป้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าครับ

(1/2) > >>

ไม่แน่ใจ:
ออกใบลดหนี้ซื้อตามเป้าประจำเดือน ณ วันสิ้นเดือนให้ลูกค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในใบลดหนี้หรือเปล่าครับ โดยที่ใบลดหนี้ไม่มี VAT และถ้าใบลดหนี้ก่อนหน้านี้(ซื้อตามเป้า)มี VAT แล้วจะทำอย่างไร หรือปรับปรุงอย่างไรได้ครับขอบคุณครับ

probest:
 -  หากการให้ส่วนลดดังกล่าวเกิดจากการสะสมยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ครั้งก่อน ๆ ที่ผู้ขาย

สินค้ากำหนดเป็นเงื่อนไขในการให้ส่วนลดไว้ส่วนลดดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นรางวัล ส่วนลด หรือ

ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ผู้ให้ส่วนลดต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.

2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544

- หากการให้ส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดทางการค้าตามปกติ  ส่วนลดดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 12/2 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่

ท.ป.4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.

101/2544 ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 - การให้ส่วนลดกรณีขายตามเป้าเป็นการส่งเสริมการขายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% แต่ไม่ต้องเสีย VAT เนื่องจากไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจากการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามม.77/1(8) การออกใบลดหนี้จะต้องอ้างอิงใบกำกับภาษีขายด้วย

ไม่แน่ใจ:
และเคยออกใบลดหนี้ซื้อตามเป้าประจำเดือนให้ลูกค้าโดยที่มี VAT ด้วย และไม่ได้หัก ณ ที่ จ่าย 3% แล้วเอาใบลดหนี้ใบนี้ไปลดยอดภาษีขายใน ภพ.30 แล้ว ทำลักษณะนี้ผ่านมาแล้ว 3เดือน โดยออกทุกเดือนๆละประมาณ 20 ใบ จะทำอย่างไรกับที่ผ่านมาแล้ว หรือมีวิธีปรับปรุงอย่างไรได้ครับ

007:
ขอบคุณ คุณ probest ครับ

007:


ตามที่คุณ probest ตอบคือ

ผู้ขาย เมื่อให้ส่วนลด ต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ 3% และออกใบลดหนี้เพื่อลดภาษีขายที่เคยเสียไว้ครับส่วนผู้ซื้อ ตอนได้รับส่วนลด  รายรับนี้ไม่ต้องออก VAT ให้ผู้ขายครับ

ดังนั้น ที่คุณออกใบลดหนี้หน่ะถูกแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้หัก ณ ที่จ่าย 3% ก็ทำซะให้ถูกต้อง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม