www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(1/1)

เจ้าจอม:
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน คำนวณอย่างไร

ถ้าเป็นทั้งเจ้าหนี้ และลูกหนี้อ้วน:
โดยปกติจะเกิดจากการเปรียบเทียบมูลค่าของหนี้ที่รับรู้หรือตั้งไว้ครับ ระหว่างตอนเกิดรายการ และตอนชำระ หรือตอนสิ้นปีหากมียอดคงเหลือค้างอยู่ เช่น

ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 48 ซื้อของ 100 เหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเกิดรายการเท่ากับ 40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็จะบันทึกบัญชี

Dr. ซื้อสินค้า 4,000

Dr. ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า 500

Dr. ภาษีซื้อ 280

Cr. เจ้าหนี้การค้า 4,000

Cr. เงินสด 780และเมื่อมีการจ่ายชำระในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 48 อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่จ่ายชำระเท่ากับ 41.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ครับ

Dr. เจ้าหนี้การค้า 4,000

Dr. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 150

Cr. ธนาคาร 4,150

Bhawat:
การจัดหมวดของบัญชี กำไร และ ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน จะถูกจัดแสดงอยู่ในหมวดใด ใช้หมวดของรายการพิเศษ (Extra Ordinary Item) หรือไม่

ED:
ต้องการทราบเรื่องเกี่ยวกับกำไรขาดทุนที่จะเกิดจากการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม