www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำชี้แนะการลงบัญชี

(1/1)

ดาว:
ถ้าจ้างร้านค้าที่อยู่ในระบบมูลค่าเพิ่มทำงาน ได้ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินมาแล้ว เมื่อ เดือน 2/49 และหัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว นำส่งเมื่อเดือน 3/49 แต่เมื่อเดือน 2/49 เราไม่ได้นำใบกำกับภาษีใบนี้ยื่นภาษีซื้อ แต่มายื่นภาษีซื้อเมื่อเดือน 3/49 ขอถามนะคะว่าปกติเราจะลงบัญชี

Dr.ค่าจ้างทำของ       XX

    ภาษีซื้อ              XX

   Cr.เจ้าหนี้                      XX

เมื่อได้รับใบกำกับภาษีมา และ

Dr.เจ้าหนี้               XX

   Cr.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง   XX

       เงินสด                            XX

เมื่อจ่ายชำระเงิน

ขอถามว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจะปรับปรุงทางบัญชีอย่างไรคะ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

   

ผ่านมา:
ตอนสิ้นเดือนคุณไม่ได้ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขายหรือ

ถ้าปิดตอนสิ้นเดือนก็จะได้

Dr ภาษีขาย

    ลูกหนี้กรมสรรพากร(ในกรณีภาษีซื้อมากกว่า)

    Cr ภาษีซื้อ

      เจ้าหนี้กรมสรรพากร(ในกรณีภาษีขายมากกว่า)

เมื่อคุณบันทึกอย่างนี้ก็จะแสดงว่าบัญชีภาษีซื้อคุณล้างไม่หมดในแยกประเภทของคุณยังค้างยอดภาษีซื้ออยู่

พอคุณนำยื่นก็ปรับปรุงเหมือนเดิมเอาภาษีซื้อทั้งเดือนรวมกันแล้วหักด้วยภาษีขายเหมือนเดิม

อ้วน:
ในเดือน 2/49  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  ค่าจ้างทำของ  

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  เจ้าหนี้การค้าแล้วในเดือน 2/49  ก็จ่ายชำระ จะบันทึกโดย

Dr.  เจ้าหนี้การค้า

Cr.  เงินสด

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่งณ สิ้นเดือน 2/49  ลืมบันทึกโอนปิดภาษีซื้อฉบับด้งกล่าว  จึงไม่ได้มีการโอนปิดภาษีซื้อ  กับลูกหนี้กรมสรรพากร  ดังนั้นต่อมาในเดือน 3/49  ก็ให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดย

Dr.  ลูกหนี้กรมสรรพากร

Cr.  ภาษีซื้อ

nuch:
ตอนสิ้นปี 52 โอนปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย เข้าบัญชี ลูกหนี้สรรพากร โดย

เดบิต ลูกหนี้สรรพากร

       เครดิต ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

พอปี 53 มีการจ่ายค่าใช้จ่ายเราต้องกลับรายการนี้ไปด้วยหรือเปล่าคะตอนที่เราบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะ

nuch:
ตอนสิ้นปี 52 โอนปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย เข้าบัญชี ลูกหนี้สรรพากร โดย

เดบิต ลูกหนี้สรรพากร

       เครดิต ภาษีซื้อ-ภาษีขาย

พอปี 53 มีการจ่ายค่าใช้จ่ายเราต้องกลับรายการนี้ไปด้วยหรือเปล่าคะตอนที่เราบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม