www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระยะเวลาทดลองงาน

(1/1)

ขอถาม:
มีผู้ใดทราบบ้างว่า ตามกฎหมายมีระยะเวลาทดลองงานกี่เดือน สำหรับพนักงานใหม่ ช่วยตอบหน่อยจ๊า

อ้วน:
1.  จะต้องไม่เกิน 120 วันครับ2.  สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง  ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานปี 2541

http://www.labour.go.th/link/duty.jsp

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม