www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรับปรุงบัญชีภาษีซื้อ

(1/1)

***:
ในProgram สำเร็จรูป Express สิ้นปี ในแยกประเภทมียอดคงเหลืออยู่ด้าน Cradit เราจะล้างออกได้ด้วยวิธีใด เพราะว่ายื่นทุกบิลครบแล้ว

ขอบคุณมาณ.โอกาสนี้คะดิฉันเพิ่งจบใหม่ ไม่ได้จบบัญชี แต่ได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

อ้วน:
1. ให้ลองตรวจสอบในรายงานภาษีซื้อและภาษีขายก่อนครับว่า  ตอนปิดโอนภาษีซื้อและภาษีขายในแต่ละเดือน  มีผลต่างหรือไม่  ถ้ามีแล้วบันทึกผลต่างนั้นอย่างไร หรือไม่ได้บันทึก2.  แต่ถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้  ก็ให้แก้ไขในสมุดรายวันปรับปรุงครับ  หากมียอดภาษีซื้อ คงเหลืออยู่ด้าน Cr.  ก็ให้ปรับปรุงโดย

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  รายได้อื่น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม