www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ที่ดิน

(1/1)

ตั้ม:
เป็นบริษัทเปิดมานานกว่า 30 ปีแล้ว แต่พึ่งเข้าซื้อกิจการมา(take over)ปรากฏว่างบการเงินปีก่อนรวมถึงปี48ด้วยไม่มีการบันทึกที่ดินในงบการเงิน ทั้งที่โฉนดที่ดินเป็นของบริษัทตั้งแต่แรกๆ  จะแก้ไขอย่างไรดีค่ะ

ช่วยตอบคำถามให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ในกรณีนี้  ขอให้รีบตรวจสอบให้ละเอียด  เพราะหลักบัญชี  จะเป็นหลักบัญชีคู่  นั่นแสดงว่าอีกขาหนึ่งก็ไม่ได้บันทึกเช่นกัน  การรวมกิจการจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบให้รอบครอบและรัดกุม  มิฉะนั้นความเสียหายจะมาเยือน  หากเป็นรายการที่มีมูลค่าสูง  ควรให้มีการทำการตรวจสอบงบการเงินก่อนจะรวมกิจการโดยผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียครับ  และให้สอบถามไปยังผู้สอบบัญชีในปีก่อนๆ ที่ได้ลงลายมือชื่อให้กับกิจการดังกล่าวเพื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับส่วนวิธีแก้ไขนั้น  ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะหามาได้ครับ  จึงค่อยมาพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรต่อไปครับ  แต่หากไม่มั่นใจ  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมจะเลือกซื้อเฉพาะทรัพย์สินบางรายการที่สนใจเท่านั้นครับเรื่องของการรวมธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปมีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกันคือ

1. การควบกิจการ ( Merger )

กล่าวคือ เป็นการที่กิจการหนึ่งโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กับอีกกิจการหนึ่ง โดยกิจการที่โอนเป็นฝ่ายเลิกกิจการ ส่วนกิจการที่เป็นผู้รับโอนสินทรัพย์สุทธิจะยังคงดำเนินงานต่อไป และมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ในการรับโอนสินทรัพย์สุทธินั้น กิจการที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับโอนจะจ่ายชำระเป็นเงินสด หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ ให้แก่กิจการที่เป็นผู้ขาย หรือ ผู้โอนสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งจะนำไปแบ่งกันระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการที่เป็นผู้ขายหรือผู้โอนสินทรัพย์สุทธิ การรวมธุรกิจในรูปแบบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละกิจการที่จะรวมธุรกิจเกี่ยวกับหลักการและเงื่อนไขในการรวมธุรกิจเสียก่อน2. การรวมกิจการ ( Consolidation )

เป็นการที่กิจการที่มารวมกันโอนสินทรัพย์และหนี้สินให้กิจการใหม่ โดยกิจการที่มารวมกันเลิกกิจการไป ทำให้กิจการเดิมที่มารวมกันทุกกิจการเลิกไป กิจการที่ตั้งขึ้นมาใหม่จะจ่ายชำระค่าสินทรัพย์สุทธิที่รับโอนมาให้แก่กิจการที่เลิกไป โดยออกหุ้นสามัญของกิจการใหม่ให้ไป ผู้ถือหุ้นของกิจการที่เลิกไปจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใหม่

เช่น บริษัท ก. รวมธุรกิจกับบริษัท ข. โดยทั้งสองบริษัทเลิกกิจการไป และจัดตั้งเป็นบริษัท ค. ซึ่งบริษัท ค. ก็จะออกหุ้นสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ก. และ บริษัท ข. เมื่อบริษัท ก. และบริษัท ข. ได้รับหุ้นสามัญของบริษัท ค. ก็จะนำไปแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. และบริษัท ข. ต่อไป  3. การซื้อหุ้น ( Stock Acquisition )

เป็นการรวมธุรกิจโดยการซื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ( หุ้นสามัญ ) ของบริษัทที่ต้องการรวมธุรกิจเพื่อให้มีสิทธิควบคุมการบริหารงานในบริษัทที่ถูกซื้อหุ้น กล่าวคือ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของบริษัที่ถูกซื้อหุ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทนั้น

บริษัทผู้ซื้อหุ้น เรียกว่า บริษัทใหญ่ ( Parent Company ) ส่วนบริษัทที่ถูกซื้อหุ้น เรียกว่า บริษัทย่อย ( Subsidiary Company ) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยยังคงดำเนินงานต่อไป และต่างก็ยังคงมีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดิม ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำงบการเงินของแต่ละบริษัทตามกฏหมาย และบริษัทใหญ่ยังต้องจัดทำงบการเงินรวมเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยจึงกลายเป็นบริทในเครือ ( Affiliated Company ) บริษัทที่ซื้อหุ้นอาจจะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ก็ได้หมายเหตุ หากบริษัทใหญ่มีสิทธิออกเสียงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือ เกินกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทอื่น มาตรฐานการบัญชีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทใหญ่มีอำนาจควบคุมบริษัทนั้น ซึ่งเรามักจะเรียกว่า บริษัทย่อย หรือบริษัทลูก

แต่บริษัทที่ลงทุนมีสิทธิออกเสียงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในกิจการที่ไปลงทุนร้อยละ 20 หรือมากกว่า แต่ไม่เกินร้อยละ 50 มาตราฐานการบัญชีให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทผู้ลงทุนมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกิจการที่ไปลงทุน ซึ่งบริษัทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลนี้ เรียกกว่า บริษัทร่วม ( Associated Company )4. การซื้อสินทรัพย์ ( Asset Acquisition )

เป็นการรวมธุรกิจโดยการซื้อสินทรัพย์สุทธิหรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่ หรือสินทรัพย์ทั้งหมดจากกิจการอื่น โดยจ่ายชำระราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาเป็นเงินสด สินทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ก็ได้ ในการซื้อสินทรัพย์นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทที่ขายสินทรัพย์อาจจะยังคงอยู่หรือเลิกกิจการไปก็ได้ แต่ไม่ได้กลายเป็นบริษัทในเครือ ดังนั้นในกรณีนี้จะไม่มีการจัดทำงบการเงินรวมและผู้ซื้อสินทรัพย์เพียงแต่บันทึกการซื้อสินทรัพย์เท่านั้น  

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม