www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัววดผลงานของฝ่ายบัญชี

(1/1)

คุณแมว:
ขอรบกวนด้วยค่ะว่าในการทำงานบัญชีนั้น ก็ต้องมีกาประเมิรนผลงานที่ทำให้เห็นความแตกต่างว่าการที่พนักงานคนนั้น ๆ ได้รับ คะแนนเท่านั้นต่างจากคะแนนอีกระดับหนึ่งอย่างไรนั่นคือการที่พนักงานที่จะได้รับคะแนน ซึ่งมี 1-10 นั้น อยากจะให้ผู้รู้รบกวนแจ้งหใด้วยว่า การทีได้รับเกรด 1 ลักษณะเป็นอย่างไรของการทำงานบัญชี ต่างกันอย่างไรกับคนที่ได้เกรด2 หรือ 3.....10 เป็นต้นนั่นคือ ต้องการหาคนที่ให้คำนิยามได้ว่า 1 คือ

2 คือ

3 คือ

.

.

10 คืองานบัญชีนั้น จะมีด้วยกัน 5 กลุ่มค่ะ1. ขายและลูกหนี้

2. ซื้อและเจ้าหนี้

3. ทรัพย์สิน

4. สต๊อค

5. ประมวลผล คือ การทำออกมาเป็นงบการเงินนั่นเองค่ะคือว่าตอนนี้ที่บริษัทเจ้านายให้กำหนดตัววัดในการทำงานกันใหม่ ซึ่งเขาบอกว่าตัววัดต้องชัดเจน เป็นตัววัดที่ทุกคนยอมรับ เปรียบเทียบกันได้ ต้องปรับเปลี่ยนตัววัดได้ และประกาศใหชัดเจน เช่น ประกาศว่า ทำได้ตามตัววัดได้ 10 คะแนน เต้มหรือทำไม่ได้ติดลบ และตัวเลขนั้นต้อง converse เป็นเงินได้ไม่ทราบว่าใครพอจะกำหนดตัววัดงานบัญชี ตามกลุ่มงานที่แจ้งไว้ได้บ้างค่ะ

007:
ส่วนมากจะเป็นการให้คะแนน แล้ววัดผลเป็นเปอร์เซนต์ เช่น Junior มาตรฐานอยู่ที่ 70% เป็นต้นการให้คะแนน มี 5 ระดับคือ 1 ถึง 5 ให้ประเมินในแต่ละหัวข้อว่าอยู่ในระดับใด

1                             ต้องปรับปรุง (ต่ำกว่า 40%)

2                             ได้มาตรฐานในบางส่วน (40 – 55 %)      

3                             ได้มาตรฐานในทุกส่วน (56 – 74 %)     

4                              สูงกว่ามาตรฐาน ( 75-85%)

5                             สูงกว่ามาตรฐานมาก (สูงกว่า 85%)     

โดยประเมินตามหัวข้อตามตัวอย่างดังนี้

ความรู้และความเข้าใจ

 - การใช้ความรู้ในทำงาน

 -   สามารถใช้งานอินเตอร์เนต, word, Excel,โปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท) ได้   ความสามารถส่วนตัวและความเป็นมืออาชีพ      สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ (พูด/เขียน)   

   สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจในทั้งพูดและเขียน   

   กล้าขอคำแนะนำและการยอมรับคำแนะนำโดยคำนึงถึงผลที่จะตามมา   

   ความคิดริเริ่มในการหาวิธีการทำงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆ   

   ความมุ่งมั่นที่จะรับความท้าทายใหม่ ๆ และความรับผิดชอบใหม่ ๆ   

   ความเป็นผู้ใหญ่    

   ความมีจุดยืนและมั่นใจในตนเอง   

   เพิ่มทักษะ/ศึกษา ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

ความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม      

   พูดให้กำลังใจและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

   สามัคคีปรองดอง   

   ให้และรับคำปรึกษากันในทีม   

การบริหารงานตนเอง   

   มีการวางแผนก่อนการทำงาน   

   การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลตามที่  กำหนดไว้   

   รายงานความก้าวหน้าของงานและปัญหา ต่อหัวหน้าอย่างถูกต้องและทันเวลา   

   ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน   ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง

   ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ทันเวลา   แมว:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม