www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าลดหย่อนบุตร กรณีสามีภรรยามีเงินได้ทั้งคู่

(1/3) > >>

ต๊อก:
การหักค่าลดหย่อนจะต้องแบ่งให้สามีภรรยา คนละครึ่งเท่านั้นหรือเปล่า ถ้าจะให้ลดหย่อนเฉพาะ สามี หรือ ภรรยา โดยอีกคนไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อน ได้หรือไม่

อ้วน:
1.  ดูก่อนเลยครับว่ามีการจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่  เพราะถ้าไม่มีการจดทะเบียน  การหักลดหย่อนบุตรจะเป็นสิทธิ์ของภรรยาฝ่ายเดียว  ยกเว้นจะมีการจดทะเบียนรับรองบุตร  สามีจึงจะมีสิทธิหักลดหย่อนบุตรได้คนละครึ่ง2.  ถ้ามีการจดทะเบียนสมรส  ก็ให้ดูต่อไปว่าต่างฝ่ายต่างมีรายได้หรือไม่  หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีรายได้  

2.1  ในกรณีที่ต่างฝ่ายต่างมีรายได้  ก็ให้ดูต่อว่าจะแยกยื่นหรือยื่นรวม  ถ้ายื่นรวมก็ไม่ต้องแบ่งลดหย่อนบุตรคนละครึ่ง  แต่ถ้าแยกยื่นก็จะต้องแบ่งลดหย่อนบุตรคนละครึ่งครับ ( จะเสียสละให้อีกฝ่ายไม่ได้ครับ )

2.2  ในกรณีที่มีรายได้ฝ่ายเดียว  รายได้ของภรรยาก็ให้ถือเป็นรายได้ของสามี  ดังนั้นในกรณีมักจะไม่แยกยื่น  ค่าลดหย่อนบุตรก็ไม่ต้องแบ่งเช่นกันครับ

ศิวะ:
ค่าลดหย่อนเพิ่มของบุตรที่เรียนหนังสือ เริ่มนับจากชั้น ไหน ถึงไหน ครับ

a-man:
1.3 การหักลดหย่อนบุตร ให้หักสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผู้มี เงินได้ รวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ด้วย      โดยมีเงื่อนไขว่าบุตรที่เกิด ก่อนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรม ก่อน พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท บุตรที่เกิด หลัง พ.ศ.2522 หรือที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 2522 คนละ 15,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 3 คน

      การนับจำนวนบุตรให้นับเฉพาะ บุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุสูงสุดของบุตร โดยให้นับรวมทั้งบุตร ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการหักลดหย่อนด้วย

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยหรือชั้นอุดมศึกษาเฉพาะภายในประเทศให้ลดหย่อนเพื่อการศึกษาได้อีกคนละ 2,000 บาท หรือเป็น ผู้เยาว์ หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอันอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู แต่มิให้ หักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าวที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป โดยเงินได้ ดังกล่าวต้องไม่ใช่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 ให้ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

      การหักลดหย่อนสำหรับบุตรดังกล่าว ให้หักได้ ตลอดปีภาษี ไม่ว่ากรณีจะหักได้นั้นจะมีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ และในกรณีบุตรบุญธรรมนั้นให้หักลดหย่อนในฐานะบุตรบุญธรรมได้ในฐานะเดียว

http://www.rd.go.th/publish/557.0.htmlน้อย:
บุตรอยู่อนุบาล 1 จะหักได้ 17,000 หรือว่า 15,000

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม