www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องการออกหนังสือหักรับรองณที่จ่าย

(1/1)

ดี:
ออกใบรับรองหักณที่จ่ายให้กับบ.ทีโอทีค่าโทรศัพท์ ไม่ทราบว่าตรงหนังสือรับรองนี่ เป็นแบบแนบ ภงด 3 หรือ 53 เด็กใหม่

แมว:
ภงด.53 ค่ะ เพราะเป็นนิติบุคคลค่ะ

บัญชี:
การออกหนังสือหัก ณที่จ่าย  วันที่ในใบหักณที่จ่ายต้องตรงกับวันที่หน้าเช็คหรือไม่

:
ออกใบรับรองหักณที่จ่ายให้กับบ.ทีโอทีค่าโทรศัพท์ ไม่ทราบว่า รวมไปแจ้งหนี้หลายๆใบ ทำจ่ายครี้งเดียว แลวออก ใบ หัก ฯ เป็น ใบเดียวได้ไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม