www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้วันทีอะไร

(1/3) > >>

คุณแมว:
ทำธุรกิจรับจ้างย้อม ดังนั้นเมื่อรับเงินค่าบริการจากลูกค้าจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ถามว่า ถ้าการรับเงินนั้น เป็นการรับเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า คือ 20/1/50 แต่ไปรับเช็คนั้นวันที่ 26/12/49 หนังสือรับรองนั้น จะลงวันที่อะไรค่ะ เพราะตอนนี้มีปัญหากับลูกค้าเรื่องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายค่ะ เพราะเขานำส่งภงด.53 ไปแล้วเมื่อ 8/1/50 แต่เรามองว่า เช็คลงวันที่ 20/1/50 ดังนั้นหนังสือรับรองต้องลงวันที่ 20/1/50ดังนั้นที่ถูกต้องคืออะไร รบกวนคุณอ้วนตอบด้วยค่ะ และขอฏำหมายอ้างอิงด้วยค่ะ

gaka:
รบกวนคุณอ้วนตอบด้วยค่ะตาม รีเควส์ ต้องคุณอ้วนครับ

007:
คุณ gaka อย่าน้อยใจครับ  ใครตอบก็ได้นะ ผมคิดว่าใครจะแสดงความเห็นก็ได้ เป็นการแชร์ความรู้กันนะครับ

การที่เราไปรับเช็คเค้ามาตั้งแต่วันที่ 26/12/49 ก็ถือว่าเราได้รับเงินแล้วครับ ก็จะต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายวันนั้นแหละครับ ซึ่งเรามีสิทธิที่จะไม่รับเช็คล่วงหน้านะครับ แต่ถ้าเรายอมรับ ก็ต้องถือเอาตามนั้นนะครับอ้วน:
ผมมีความคิดเห็นแตกต่างกับคุณ 007  ดังนี้

1.  ในแง่ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี  ในกรณีที่ได้รับชำระด้วยเช็ค  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 51/2537  

http://www.rd.go.th/publish/3596.0.html2.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  ในทางปฏิบัติเท่าที่พบ  มักจะเป็นวันเดียวกับวันที่ในเช็ค  เพราะสามารถขึ้นเงินได้ในวันดังกล่าวดูตัวอย่างเช่น  กิจการรับจ้างย้อมผ้า  เป็นจำนวนเงินก่อน vat เท่ากับ  2,000 บาท มี vat อีกจำนวน 140 บาท และมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายอีก 3% เป็นจำนวน  60 บาท  โดยทางลูกค้าจะจ่ายเช็คเป็นจำนวนเงิน  2,080 บาท  โดยลงวันที่ในเช็ค 20-01-50 แต่ทางกิจการไปรับเช็คก่อนในวันที่  26-12-49  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม  กิจการมีสิทธิ์เลือกที่จะออกใบกำกับภาษีได้  2  วันกล่าวคือ  เนื่องจากเป็นบริการจุดความรับผิดจะเกิดเมื่อรับชำระ หรือออกใบกำกับ หรือได้ใช้บริการนั้นแล้ว  ซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า  

1.  ออกใบกำกับภาษีลงวันที่  20-01-50  โดยวันที่ไปรับเช็คคุณไม่ได้ออกใบกำกับภาษีไปด้วย  แต่ออกใบเสร็จรับเงิน  ทางผู้จ่ายอาจจะยอมให้รับเช็คไปได้  แล้วค่อยส่งใบกำกับลงวันที่ตามวันที่ในเช็ค ( 20-01-50 ) มาให้ในภายหลังวันรับเช็ค  ก็สามารถทำได้  2.  ออกใบกำกับภาษี ในวันที่  26-12-49  เพราะเอกสารของกิจการมีลักษณะเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี  ผู้จ่ายเงินคงไม่ยอมให้เช็ค  ถ้ากิจการไม่ออกหลักฐานให้  ดังนั้นเมื่อกิจการรับเช็คในวันนี้และเอกสารมีลักษณะเป็นแบบนี้  วันที่ที่จะออกในใบกำกับก็จะต้องเป็นวันที่ 26-12-49  ครับหมายเหตุ  ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีหลังวันที่ในเช็คได้นะครับ- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งจะขึ้นเงินได้ก็ต่อเมื่อนำฝากเข้าธนาคารในวันที่ 20-01-50  ดังนั้นก่อนวันที่ดังกล่าวเช็คดังกล่าวก็ไม่สามารถทำอะไรได้  จึงไม่มีสภาพของเกณฑ์เงินสดที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันที่รับเช็ค ( 26-12-49 )  เพราะขึ้นเงินไม่ได้ ดังนั้นก็ไม่ควรจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันที่รับเช็คครับ

แมว:
ต้องออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามวันที่เช็คถึงกำหนดค่ะ ทางกรมสรรพากรตอบทาแล้วค่ะ และ มีอยู่ในประมวลของกรมสรรพากรโดยตรงด้วยค่ะ ตัวอย่างชัดเจนค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม