www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

(1/1)

เอ็ม:
1. บริษัทจัดหา Course นวดแผนโบราณเป็น Packet ให้กับชาวต่างชาติเป็นลักษณะให้ของขวัญปีใหม่ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่อย่างไรครับ

2. มีค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมนา โดยจัด Course Training และเป็นพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด ซึ่งทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ทางคอนโดจะออกบิลในนามบุคคล ค่าใช้จ่ายจะนำมาบันทึกบัญชีอย่างไรครับ

3. ในกรณีกรรมการไปรักษาฟัน หรือไปโรงพยาบาล นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไรครับ

007:
1. ค่าจัดหา Course นวดแผนโบราณ ดังกล่าวถือว่าเป็นค่ารับรองครับ ต้องปฏิบัติเยื่ยงค่ารับรอง

2. บิลไม่ถูก ก็เป็นรายจ่ายต้องห้ามครับ ต้องทำบิลให้ถูกนะ

3. ถ้าเป็นนโยบายของบริษัท ก็ถือเป็นรายจ่ายได้ครับ แต่ก็ต้องถือเป็นรายได้ของกรรมการด้วยนะ

อ้วน:
1.  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี

ข้อ 2 ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี“(6) มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นของขวัญ เนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ การเปิดแนะนำสินค้าใหม่ทั้งนี้ เฉพาะสินค้าที่เป็นปฏิทิน สมุดบันทึกประจำวัน (Diary) หรือสินค้าที่มีลักษณะทำนองเดียวกันของขวัญหรือของชำร่วยที่มีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ประกอบการปรากฏอยู่ โดยของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว ต้องเป็นสิ่งของที่พึงให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และต้องมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินสมควร

http://www.rd.go.th/publish/3399.0.html2. จากประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) พอจะสรุปหลักเกณฑ์ได้ 4 ข้อคือ

2.1 ต้องเป็นการแจกเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

2.2 ต้องเป็นสิ่งของที่ให้แก่กันตามประเพณีทางธุรกิจ

2.3 ต้องมีชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าติดอยู่บนของที่ให้ในลักษณะถาวร เช่น พิมพ์ หรือ พ่นสีบนของที่ให้

2.4 มีราคา หรือมูลค่าไม่เกินสมควร ซึ่งกฏหมายไม่ได้กำหนดจำนวนเงินไว้หากขาดข้อหนึ่งข้อใด จะถือเป็นค่ารับรอง ดังนั้นหากของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ เมื่อกิจการได้จ่ายเงินซื้อมาและมีภาษีซื้อเกิดขึ้น ก็มีสิทธิขอคืนภาษีซื้อได้ไม่ต้องห้าม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และไม่มีภาระภาษีขายอันเกิดจากการให้ของขวัญหรือของชำร่วยดังกล่าว3.  จึงจะเห็นได้ว่า  ไม่เข้าข่ายเป็นของขวัญที่แจกในเทศกาลปีใหม่  จึงถือเป็นค่ารองรองตามที่คุณ 007  แสดงความเห็นไว้ครับ4.  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522) ดูข้อ 4 จำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใด ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.htmlสรุป ถ้าให้เป็นสิ่งของ ค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการและเมื่อลงเป็นค่ารับรอง ภาษีซื้อจากค่ารับรองก็ไม่มีสิทธิขอคืนตามมาตรา 82/5 (4)

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_55.  จะต้องแก้ไขเอกสารตามที่คุณ 007 แนะนำครับ6.  ถ้ามีการกำหนดเป็นนโยบายหรือสวัสดิการของบริษัท  ก็ตามที่คุณ 007 อธิบายครับ  แต่เพิ่มเติมในเรื่องขององค์ประกอบของสวัสดิการพนักงานมีดังนี้

1). จะต้องระบุไว้ในระเบียบพนักงาน หรือระเบียบขององค์กร

2). ต้องไม่เลือปฏิบัติ ต้องให้มีสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนในองค์กร

3). ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งจ่ายไปโดยสุจริตตามความจำเป็น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม