www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งานปีใหม่

(1/2) > >>

ไม่รู้:
งานปีใหม่สำหรับ พนักงาน และ มีให้ ของรางวัลพนักงาน เช่น ทีวี ตู้เย็น แบบนี้ต้องนำของรางวัล มารวม เงินได้ พนักงานหรือไม่ อย่างไร ช่วยอธิบายด้วย

town:
การจัดงานปีใหม่ให้พนักงานในช่วงปีใหม่ หากนายจ้างได้มีการเขียนไว้เป็นสวัสดิการมีระเบียบระบุไว้ มีประเด็นในทางภาษีที่ต้องพิจารณาดังนี้1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นสามารถนำมาเครมได้ ไม่ต้องห้าม

3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ถือเป็นเงินได้ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 ( 10 )  

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata42ส่วนของขวัญปีใหม่ที่ให้กับพนักงาน

การที่นายจ้างให้ของขวัญปีใหม่แก่พนักงานประจำปีและกำหนดไว้เป็นระเบียบสวัสดิการพนักงาน  ไม่ว่าจะให้ทุกคนหรือให้เฉพาะบางคนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 (1)  นายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายพนักงานตามมาตรา 50 (1)   มีประเด็นทางด้านภาษีที่ต้องพิจารณาดังนี้

1.  ด้านนายจ้าง

1.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้าม

1.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ถ้านายจ้างเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อของขวัญดังกล่าวสามารถขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ไม่ต้องห้ามแต่อย่างไรก็ดีเมื่อนายจ้างได้มอบของขวัญให้แก่พนักงาน  ถือว่านายจ้างขายสินค้าให้แก่พนักงานต้องนำส่งภาษีขายภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไปตามมาตรา 77/1 (8)  และกรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542 ข้อ 2. (10) ผู้ประกอบการจดทะเบียนจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร

http://www.rd.go.th/publish/3568.0.htmlข้อสังเกต  ถ้านายจ้างให้ของขวัญแก่พนักงานจะต้องเสียภาษีขายถือเป็นการขายในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  แต่ถ้าให้เป็นเงิน  บัตรกำนัล หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  เช่น  หนังสือ  ตำรา  ก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม2.  ด้านลูกจ้าง

ถือเป็นเงินได้พีงประเมินของพนักงานตามมาตรา 40 (1)  ดังนั้นผู้รับต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

007:
ถ้าเป็นของรางวัลจับฉลากในงานปีใหม่ พนักงานไม่ต้องถือเป็นเงินได้ครับ เพราะได้รับยกเว้นเนื่องจากเป็นการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี

จอย:
ถ้าเป็นของรางวันจับฉลากในงานปีใหม่ พนักงาน ไม่ต้องเป็นเงินได้พนักงาน แต่จะต้องนำออกภาษีขายหรือไม่อย่างไร

ผู้ไม่รู้:
ถ้าออกใบกำกับจะออกแบบรวมใช่ไหม เพราะ ตอนจับรางวัล เราไม่ทราบใครได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม