www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร

(1/1)

น้อย:
กรณีที่หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 48 ระบุเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและการบันทึกบัญชีเงินสด

  ระบุว่าบริษัทบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวกับการรับชำระเงินและจ่ายชำระเงินทั้งหมด โดยผ่านบัญชีเงินสดเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีผลต่อความถูกต้อง ครบถ้วนในการบันทึกบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

               อยากทราบว่ากรณีนี้บริษัทจำเป็นต้องแสดงบัญชีธนาคารให้ผู้ตรวจสอบหรือไม่คะ

               แล้วถ้าต้องแสดงบัญชีธนาคารถ้ารายจ่ายไม่ตรง  หมายถึงว่าอาจมีการแสดงหลักฐานการจ่ายเงินน้อยกว่าที่เบิกจากบัญชีธนาคาร เพราะว่าบิลไม่สมบูรณ์ไม่นำมาเป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี จะมีผลต่อความถูกต้องหรือไม่คะ

gto:
ถ้ามีก็ต้องแสดงครับ เพราะเป็นของกิจการเองส่วนบิลไม่สมบรูณ์ นั้นหากเช็คSTATEMENTแล้วมีรายการเงินเข้า-ออก ที่ไม่ได้บันทึกก็ต้องสอบถามกรรมการครับว่าเอาเข้า-ออกมีสลิป ฝาก-ถอน โอน หรือเช็ค หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม