www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าที่ดิน

(1/1)

โบว์:
ค่าเช่าที่ดิน เราเป็นคนจ่าย จะต้องหัก ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซนต์ของค่าเช่าใช่หรือเปล่าคะ

a-man:
ใช่จ๊ะตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

 

ดูข้อ   6   ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น                        (1)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0                        (2)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

วัล:
รายได้ค่าเช่าที่ดินดังกล่าวนำไปรวมป็นฐานภาษีทำให้รายได้ที่จะนำไปคำนวนภาษีสูงขึ้นด้วยใช่หรือไม่

ถ้าหากฐานภาษี20%ต้องเสียเพิ่มจากที่หัก ณ ที่จ่าย อีก15%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม