www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารต่าง ๆ ต้องมีคำว่า "คณะบุคคล" หรือไม่

(1/1)

ตะวัน:
ผมเพิ่มจดคณะบุคคลขึ้นมา สมมติชื่อ คณะบุคคล เอบี ผมอยากสอบถามดังนี้ครับ(1) ผมสามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือ ให้ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย โดยใช้ชื่อ "เอบี" โดบไม่มีคำว่าคณะบุคคลนำหน้าได้หรือไม่ครับ

(2) กรณีเปิดบัญชี ธนาคารจะให้ใช้ "เอบี"  หรือ "คณะบุคคล เอบี" หรือชื่ออะไรครับ และเวลารับเช็คมาต้องสั่งจ่ายชื่ออะไร

(3) กรณีกิจการนำเที่ยว ต้องหักค่าใช้จ่ายเหมา หรือตามจริง หรือเลือกได้ครับหมายเหตุ ในบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ระบุชื่อผู้เสียภาษีว่า "คณะบุคคล เอบี"a-man:
1.  ไม่ได้ครับ  เพราะชื่อผู้เสียภาษีคือ  "คณะบุคคล เอบี"  ต้องระบุให้ครบถ้วนจ๊ะ2.  ต้องเป็นชื่อเต็มตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี  ทั้งการเปิดบัญชี และการระบุชื่อผู้รับในเช็ค3.  หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น  เนื่องจากเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)  และไม่ได้มีการระบุไว้ในการหักอัตราเหมาจ่าย  จึงต้องหักตามจ่ายจริงจ๊ะ

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม