www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บุคคลธรรมดา ต้องจัดทำรายรับ-รายจ่าย ตามประกาศอธิบดีฯ 161 หรือไม่

(1/1)

เปิ้ล:
ร้านขายของชำ ที่ยื่นภาษีแบบเหมา จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือไม่  

town:
ถ้าเป็นการยื่นเสียภาษีแบบเหมาจ่าย  ก็ไม่ต้องพิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  เมื่อไม่ต้องพิสูจน์ก็ไม่ต้องจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ครับ  แต่ถ้าเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ยังมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ ( ในกรณีที่เป็นการซื้อมา - ขายไป )แต่หากเลือกเสียภาษีตามจ่ายจริง  ก็จะต้องพิสูจน์เอกสารค่าใช้จ่าย  ดังนั้นก็จะต้องจัดทำบัญชีครับ

town:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 161

http://www.rd.go.th/publish/33198.0.htmlให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรในข้อ 2.  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร จัดทำบัญชีหรือรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายเป็นประจำวัน โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ในเบื้องต้นเท่าที่ผมอ่านดูแล้ว  ผมยังไม่เห็นรายงานและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้  ถ้าเป็นผมผมจะรอดูความชัดเจนกว่านี้ก่อนครับ

                   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม