www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีขาย

(1/1)

fon:
บจ.จำหน่ายต้นไม้อยากทราบว่าจำเป็นต้องจดภาษีหรีอไม่หรือว่าต้องขึ้นอยู่กับรายได้คะ

และบจ.ให้บริการจัดสวนด้วยส่วนนี้ต้องหักณที่จ่ายใช่ไหม่คะ

Kan24:
การจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,800,000/ปี  ส่วนบริการจัดสวน ผู้ว่าจ้าง หัก ณ ที่จ่าย 3% /คร้ง ที่รายได้ต้งแต่ 1,000 บาท

คุณฑลี:
การขายถุงมือแพทย์ไปประเทศโปรแลนด์ไม่ต้องยื่นภาษีขาย แต่ถ้าเพิ่มการขายกล่องบรรจุถุงมือด้วย จำเป็นต้องยื่นภาษีขาย นำส่งสรรพากร เฉพาะในส่วนของกล่องหรือไม่

คอนหวัน:
อยากให้บอกด้าวว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม