www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การชำระค่าหุ้น

(1/1)

เขียว:
การชำระหุ้นในตอนตั้งบริษัทชำระไม่เต็มคือชำระ 25 %และตอนนี้จะขอชำระเต็ม ในส่วนที่เหลืออีก 75%ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ และ ในกรณีบริษัท มีผลขาดทุนมาตลอดจะสามารถชำระเต็มได้หรือไม่

อ้วน:
1.  ให้พิมพ์แบบ บอจ.5 ขึ้นมาใหม่  โดยระบุรายละเอียดว่าได้มีการเรียกชำระมูลค่าหุ้นเต็มแล้ว

2.  พิมพ์หนังสือนำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นแก่นายทะเบียน  

3.  นำส่งตามสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจแล้วขอคัดสำเนาแบบ บอจ.5 ฉบับที่ยื่นครับผมไม่แน่ใจว่าบางกรณีอาจจะต้องนำส่งหลักฐานการเรียกชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มเติมครับ  หากสงสัยลองสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาดูครับการเรียกชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มในส่วนที่เหลือ  ไม่มีข้อกำหนดใดๆ ว่าขาดทุนแล้วจะเรียกไม่ได้ครับ  แต่ให้พิจารณาจากความเหมาะสมสภาพคล่องของเงินสดมากกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม